kontakt

mail form
Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych jak też innych podmiotów gospodarczych tj. spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji w następujących dziedzinach.

W sprawach karnych:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowanie powoda cywilnego - w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa

W sprawach cywilnych

 • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych
 • dochodzenie roszczeń z zakresu realizacji umów
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia
 • zasiedzenie i uwłaszczenie nieruchomości
 • ochrona własności
 • służebności
 • ochrona dóbr osobistych
 • wznowienie postępowania i stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

W sprawach spadkowych

 • stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
 • zmiana postanowienia spadkowego
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku i zapisu
 • nieważności testamentu

W sprawach rodzinnych

 • o rozwód i separację,
 • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych,
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej ,
 • o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka,
 • o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

W sprawach pracy

 • o uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne,
 • o przywrócenie do pracy
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę.

We wszystkich wyżej wymienionych gałęziach prawa otrzymają Państwo kompleksową obsługę prawną w postaci :

 • porady prawnej
 • sporządzenia pism procesowych ( projektów umów, wezwań do zapłaty, pozwów, wniosków oraz środków zaskarżenia ) oraz opinii prawnych
 • zastępstwa procesowego
 • dochodzenia należności od dłużników

 

Ponadto oferujemy zastępstwo procesowe dla klientów innych Kancelarii w ramach prawa substytucji.